You are not logged in.

Trailer & Trailerteile

Antworten im Thema: 22 » Der letzte Beitrag (May 18th 2013, 8:59pm) ist von GPunkt™.

Dear visitor, welcome to Trucksimulator24 - Die freundliche Trucksimulator Community rund um den Euro Truck Simulator 2, Euro Trucksimulator, German Truck Simulator, 18 Wheels of Steel Reihe, Extreme Trucker und den ZModeler.. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15473

  • Send private message

21

Sunday, April 15th 2012, 2:37pm

Frigo-Line Container by ?Download

2 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Actros Trucker, Docus Dachs

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15473

  • Send private message

22

Friday, March 29th 2013, 2:49pm

Krone-Rücklichter by Bioderka

Spoiler Spoiler

Krone Lights pack by Bioderko !

Siemka. Paczka ta dotyczy dwóch modeli lamp do naczep krone :)
Obydwia modele powsta³y
na spontanie, i nie s¹ tam jakieœ pro elo wiêc proszê nie gniewaæ sie na mnie za jakoœæ :D

Dwa modele zosta³y zmappowane na moj¹ teksturê, któr¹ dorzucam do paczki. Zosta³y te¿ spasowane do jakiejœ przypadkowej
ramy krone z download :)

Jeœli kogoœ to te¿ interesuje to reset to world zosta³ wykonany :)

Jeœli chodzi o œwiat³a w szczególnoœci te nowsze to podejrzewam, ¿e jak ktoœ na³o¿y sobie na nie jak¹œ dobr¹ teksturê
to bêd¹ ca³kiem przyzwoicie wygl¹daæ, poniewa¿ bry³a lampy zosta³a zachowana z proporcji oryginalnych i zaokr¹glenia
stara³em siê robiæ w miarê ogarniête :D.

Dla tych którzy chcieliby zmappowaæ œwiat³a na dobry dds b¹dŸ na swój dds ale kolorystycznie wiêc:

Œwiat³a do starszej kronki w z3d zawieraj¹ 5 odnoœników.
1 – elementy bia³e
2 – elementy pomarañczowe
3 – elementy czerwone
4 – czarny ty³
5 – szk³o

Œwiat³a do nowszej kronki zawieraj¹ 8 odnoœników:
1 – ledy
2 – trójk¹t
3 – pomarañczowe
4 – bia³e
5 – czerwone
6 – czarny ty³
7 – czarny przód
8 – szk³o

Podsumuj¹c, w paczce znajduj¹ siê

lampa krone.z3d – starsza wersja
krone new lamps – nowsza wersja
fotki obydwu modeli
fotki modeli lamp realnych

Odnoœnie cieni na starszej wersji lampy - cienie wysz³y mi na tylnej czêœci lampy wiêc po 1 przylega ona do belki i jest
niewidoczna, po 2 jest ona koloru ciemnego wiêc odpuœci³em sobie walkê z cieniami na tej czêœci lampy :)
Cienie te¿ mog¹ siê pojawiæ na szkle z tej nowszej lampy, jak chcecie to szk³a nie trzeba zak³adaæ :D Reszta ok ! ;)

100% by bioderko. Przy kopiowaniu proszê zachowaæ kredyty !

Download

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15473

  • Send private message

23

Saturday, May 18th 2013, 8:59pm

Bodex Trailer by Syncron

Spoiler Spoiler

This is my Bodex Walkingfloor Weeda Transport project..
Sadly i have not manage to finish it (game crashes after every export)..
So I share the project with all of you..
-you can use parts you might find helpfull
-main credits: edd123,Syncron(me),Htrdzign,elyxir


For other info or question/pm me on
Trucksimulator24.de

Viel gluck alles und gute Fahrt ;)

Best regards,
Syncron Paulo

Download

13 registered users thanked already.

1 user apart from you is browsing this thread:

1 guests

Social bookmarks

Counter:

Hits today: 57,838 | Hits yesterday: 58,945 | Hits record: 213,546 | Hits total: 109,035,608 | Average hits: 33,430.28

Clicks today: 73,823 | Clicks yesterday: 76,557 | Clicks record: 756,082 | Clicks total: 532,764,795 | Clicks avarage: 163,345.49 | Counts since: May 3rd 2011, 7:40am

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods